Community Support Academy

Publicaties, onderzoek en samenwerking

Bekijk ons trainingsaanbod

Community Support Academy » Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling Community Support

Naast het bieden van trainingen, opleidingen en advies dragen we ook op andere manieren bij aan kennisontwikkeling. Zo leveren we regelmatig een bijdrage aan publicaties en zijn er tot nu toe vier boeken verschenen over de methodiek Community Support.

Ook zijn we heel kritisch op wat we doen en willen we onze werkwijze verbeteren waar het kan. Daarom vinden we het heel belangrijk om doorlopend onderzoek te blijven doen naar de methodiek. We leveren op deze manier graag een bijdrage aan wetenschappelijke inzichten.

Meer weten?

Publicaties

Het volgend materiaal is beschikbaar over de methodiek Community Support:

  • Handboek Community Support. geschreven door L. Mur, uitgegeven in 2015 door Leuker.nu. Het handboek geeft een praktische handleiding voor het uitvoeren van de methode Community Support.
  • Handboek Community Support. Methodieken voor het organiseren van eigen kracht, geschreven door L. Mur, uitgegeven in 2012 door Community Support te Groningen.
  • Community Support en hulpverlenen; mogelijkheden voor mensen met beperkingen, geschreven door L. Mur en M. de Groot, uitgegeven in 2003 door Uitgeverij Nelissen te Soest.
  • Ondersteuning mobiliseren vanuit netwerken, geschreven door L. Mur en N. Heijs, uitgegeven in 2007 door Uitgeverij Nelissen te Soest.

Daarnaast zijn er regelmatig publicaties verschenen in vakbladen

Onderzoek

Er zijn drie effectonderzoeken gedaan naar de interventie Community Support. Uit het monitoringonderzoek van Vos (2012) blijkt dat de interventie van Community Support positieve effecten heeft op het vergroten van participatie, het verminderen van eenzaamheid, het vergroten en verbeteren van het netwerk, het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht) en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Uit het monitoringonderzoek van Meijer (2011) blijkt dat niet aangetoond kan worden dat de interventie van Community Support – het inzetten van steungroepen – effect heeft op het welzijn van mensen met sociale problemen. Alle resultaten die het effect van de interventie konden aantonen, bleken niet significant.

Uit het monitoringonderzoek van Hendriksen & Michon (2009) komt naar voren dat de eenzaamheid onder klanten van Community Support is afgenomen. Bij de voormeting was 19% van de klanten niet eenzaam, dit percentage is bij de nameting toegenomen tot 33%. Daarnaast is 43% van de klanten minder eenzaam geworden en heeft 86% een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het vlak van sociale contacten.

Databank effectieve interventies

De methodiek Community Support is begin 2021 opnieuw beoordeeld door een onafhankelijk panel van Movisie en de methode blijft de komende 5 jaar weer opgenomen in de databank! De beoordelaars zijn van mening dat de interventiebeschrijving voldoet aan de criteria van Goed Beschreven.

Als sterke punten van uw interventie benoemen zij:

  • Actualiteit van de methode in het organiseren van een participatiesamenleving, aansluitend bij actueel, urgent en groeiend probleem.
  • De interventie richt zich op het versterken van het sociale netwerk rondom kwetsbare burgers. Dit samenwerken met het netwerk is iets dat in beleidskringen en in relatie tot de transformatie veel wordt genoemd, maar waar in de praktijk nog maar weinig concreet aan wordt gewerkt. Community Support richt zich hier juist volledig op.
  • Zeer duidelijk plan van aanpak en heldere, bruikbare methode van werken. Goed breed inzetbaar, mooie materialen.
  • Het digitale klantsysteem maakt het mogelijk om met meerdere mensen eenvoudig toegang te hebben tot plannen en voortgang hierbij.
  • Veel onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en de effecten van de methodiek, met aanbeveling deze nog sterker te maken door te laten zien hoe de resultaten van de onderzoeken worden meegenomen in de onderbouwing en de concrete stappen van de methodiek.

We zijn enorm trots op deze erkenning!

Samenwerking

Community Support Academy heeft een intensieve samenwerkingsrelatie met diverse hogescholen en universiteiten om doorlopend onderzoek te blijven doen naar de methodiek Community Support.

Ook is Community Support één van de ambassadeurs van Samen voor Herstel.

Daarnaast maakt Community Support onderdeel uit van het platform Sociale Netwerken van het kennisplein Gehandicatpenzorg. Mensen met beperkingen helpen bij het opbouwen en versterken van hun sociale contacten, dat is het doel van het Platform sociale netwerken. Iedereen die zich hierbij betrokken voelt kan zich aansluiten bij het Platform. Via het Platform kunnen we kennis en ervaring met elkaar delen en ervoor zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de maatschappij. Sinds de oprichting in 2000 heeft het Platform een vaste kern en een grote wisselende interessegroep. Het Platform komt gemiddeld zo’n vier keer per jaar bij elkaar. Community Support maakt sinds 2000 deel uit van dit netwerk.

De houding van jou als professional is cruciaal.

Hoe je meer kunt doen? Door juist niets te doen.

Positief, altijd en in elk contact.

De belangrijkste vraag is: wat kan er wel?

Grote dromen, kleine stapjes.

Community Support Academy

Nelly Heijs

Nelly Heijs

Riny Koersen

Riny Koersen

Inge Hartlief

Inge Hartlief

Loes Veninga

Loes Veninga

Judith Megens-Bolt

Judith Megens-Bolt

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

Contact met ons?