Community Support Hulpverlening

Op eigen kracht met hulp van het eigen sociale netwerk 

Contact met onze organisatie

Organisatie Community Support

Stichting Community Support is een landelijk werkende zorgaanbieder die in januari 2001 is opgericht. Onze organisatie heeft dezelfde naam gekregen als de methode Community Support die door ons ontwikkeld is.

Het hoofdkantoor van Community Support is gevestigd in Groningen. Vanuit het hoofdkantoor verlenen we begeleiding in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In deze provincies zijn er contracten afgesloten met de verschillende gemeenten.

Meer weten?

De methode Community Support

De methode Community Support is een vorm van ondersteuning in en door de samenleving op alle levensgebieden, zodat mensen met beperkingen en langer durende problemen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Deze methode is beschreven in een tweetal boeken en in diverse artikelen in vakbladen. Kern van de methode is dat het sociale netwerk van de klant gebruikt wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners daar waar mogelijk overbodig worden. We werken volgens een integrale aanpak waarbij we het gehele systeem van de klant wordt betrokkenen waarbij we de verschillende probleemgebieden met andere hulpverleners integraal aanpakken. De hulpvragen van klanten vormen de basis voor het aanbod.

Het hoofdkantoor van Community Support is gevestigd in Groningen. Vanuit het hoofdkantoor verlenen we begeleiding in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In deze provincies zijn er contracten afgesloten met de verschillende gemeenten.

Kwaliteit
We streven naar een efficiënte, betrouwbare en deskundige uitstraling naar de omgeving, waaronder hulpverleners van collega instellingen, huisartsen, scholen, GGZ, Maatschappelijk werk organisaties en ook klanten. Om dit beleid te kunnen voeren en de prestaties voortdurend te kunnen verbeteren, heeft Community Support een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat blijvend moet voldoen aan de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001.

De normen verantwoorde zorg vanuit de landelijke kwaliteitskaders GGZ en GZ zijn voor zover beschikbaar geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast voldoen we aan de wettelijke eisen van de AWBZ, WMG, Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet Klachtrecht Klanten Zorgsector, Wet BIG, WGBO (indien van toepassing) , WBP, Wet medezeggenschap klanten zorgsector, Mededingingswet.

 

De houding van jou als professional is cruciaal.

Hoe je meer kunt doen? Door juist niets te doen.

Positief, altijd en in elk contact.

De belangrijkste vraag is: wat kan er wel?

Grote dromen, kleine stapjes.

Community Support Academy

Nelly Heijs

Nelly Heijs

Riny Koersen

Riny Koersen

Inge Hartlief

Inge Hartlief

Loes Veninga

Loes Veninga

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

Tessa Jonker

Tessa Jonker

Contact met ons?